مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سيد محمد موسوي بجنوردي در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم...