استاندارد
10000تومان
2 وب سایت
3 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
تجاری
20000تومان
5 وب سایت
4 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
پیشرفته
50000تومان
7 وب سایت
9 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
ویژه
99000تومان
9 وب سایت
نامحدود فضا
ترافیک نامحدود