استاندارد
۱۰۰۰۰تومان
۲ وب سایت
۳ گیگ فضا
ترافیک نامحدود
تجاری
۲۰۰۰۰تومان
۵ وب سایت
۴ گیگ فضا
ترافیک نامحدود
پیشرفته
۵۰۰۰۰تومان
۷ وب سایت
۹ گیگ فضا
ترافیک نامحدود
ویژه
۹۹۰۰۰تومان
۹ وب سایت
نامحدود فضا
ترافیک نامحدود