سپتامبر 2019
مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك
23rd سپتامبر 2019

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

سيد محمد موسوي بجنوردي در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم...
حقوق تجارت الكترونيك (۱)
23rd سپتامبر 2019

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت الكترونيك (۱) گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طول...
چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
23rd سپتامبر 2019

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص...
خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
23rd سپتامبر 2019

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

 تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مف...
بیمه
23rd سپتامبر 2019

بیمه

بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است...
توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است
23rd سپتامبر 2019

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري

دكتر فربد فدايي _ روانپزشك_ استاديار دانشگاه انديشمندان ايران و اسلام به تفصيل درباره تاثير محيط...
پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل
23rd سپتامبر 2019

پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشکل

دكتر صمد قضائي در كتاب چيني سن آن روهو كه بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است : براي اث...
اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان
23rd سپتامبر 2019

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

گاه در تجارت يك طرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدا...
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
23rd سپتامبر 2019

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی ساز...